بیت ۸

هر که گوید کلاغ چون بازست
نشنوندش که دیده‌ها بازست