بیت ۱۲

این بار نه بانگ چنگ و نای و دهلست
کاین بار شکار شیر و جنگ مغلست