بیت ۱۵

بیچاره که در میان دریا افتاد
مسکین چه کند که دست و پایی نزند