بیت ۲۲

سلطان که به منزل گدایان آید
گر بر سر بوریا نشیند شاید