بیت ۳۶

بخت در اول فطرت چو نباشد مسعود
مقبل آن نیست که در حال بمیرد مولود