۳

فیض عجبی یافتم از صبح ببینید
این جادهٔ روشن ره میخانه نباشد