۵

زلفش به بستر مرگ از تغافلت
سنگین دلا بیک نگهم میتوان خرید