غزل شمارهٔ ۱۶۷۶

شد نظر واکردنی خواب فراموش شرار
لغزش پای نگاهی داشت مدهوش شرار