اندر جمال عقل

سبب امت و رسولی او
علت صورت و هیولی او
او نهادست هم به امر قدم
صورت اندر هیولی عالم
کان وجودی که بی‌زبان باشد
از هیولی عقل و جان باشد