رباعی ۹۰

* گویند بهشتِ عَدْن با حور خوش است،
من می‌گویم که: آب انگور خوش؛
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار،
کاواز دُهُل برادر از دور خوش است.