داستان حبس مرد حکیم

یار جست از حکیم زندانی
سبب حبس او به پنهانی
که تو با این فضیلت و آداب
از چه افتاده‌ای در این گرداب
پاسخش داد پیر دانشمند
که مرا هم خطا به دام افکند