شمارهٔ ۶ - از یک غزل

مو مخام خوذم بزو ‌چشمه نوشت بزنم
لبام غنچه کنم شرق توگوشت بزم‌نم
دل تو سنگ بیا دلت بدست مو بده
تا بمغز رقیب خرده فروشت بزم‌نم