شمارهٔ ۲۳

عکس رخ تو آینه را چون نگار بست
بر گرد شهر حسن ز آهن حصار بست