شمارهٔ ۳۷

نفس شمرده زن ای بلبل نوا پرداز
که رنگ گل به نسیم بهار برخیزد