رباعی شمارهٔ ۲۵۳

هر چند شدم ز عش تو خوار و خجل
در عشق بجز درد ندارم حاصل
از تو نکنم شکایت ای شمع چگل
کین رنج مرا هم از دل آمد بر دل