تک‌بیت شمارهٔ ۱

نشاط دهر به زخم ندامت آغشته است
شراب خوردن ما شیشه خوردن است اینجا