بخش ۳۸ - سال از ماهیت نطق و بیان

چه بحر است آنکه نطقش ساحل آمد
ز قعر او چه گوهر حاصل آمد