غزل شمارهٔ ۶۵

با چشم تو گهی که به رویت نظر کنم
پوشم نظر که بر تو نگاه دگر کنم