گزیدهٔ غزل ۶۶

بلای مردم اهل نظر بود چشمش
بناز اگر بدر آید ز مکتب آن محبوب