گزیدهٔ غزل ۱۰۶

گرفته در بر اندام تو سیم است
برادر خواندهٔ زلفت نسیم است