گزیدهٔ غزل ۱۳۴

گواهی میده ای شب زا ریم را
که از من بدگمانی دور ماندست