گزیدهٔ غزل ۱۴۷

بوسه به قیمت دهد جان ببرد رایگان
قیمت بوسیش هست منت جانیش نیست