گزیدهٔ غزل ۲۹۹

تا تو از خانه برون آیی هردم چاک است
بر سرکوی تو دامان و گریبانی چند