گزیدهٔ غزل ۳۰۶

خواهم هزار جان زخدا تا کنم نثار
در هر قدم که سرو سمن بوی من زند