پاره ۸

سگالندهٔ چرخ مانند غوچ
تبر برده بر سر چو تاج خروچ