پاره ۹

که بر آب و گل نقش ما یاد کرد
که ماهار در بینی باد کرد