پاره ۱۲

زهر خاشه‌ای خویشتن پرورد
که جز خاش وی را چه اندر خورد؟