پاره ۱۳

نشست وسخن را همی خاش زد
ز آب دهن کوه را شاش زد