پاره ۱۴

ببادافره جاودان کردمند
به دوزخ بماند روانش نژند