پاره ۱۶

تن خنگ بید، ارچه باشد سپید
به تری و نرمی نباشد چو بید