پاره ۲۱

چه خوش گفت مزدور با آن خدیش:
مکن بد به کس، گر نخواهی به خویش