پاره ۲۳

فگندند بر لاد پر نیخ سنگ
نکردند در کار موبد درنگ