پاره ۲۶

بهارست همواره هر روزیم
به منکر فراوان، به معروف کم