پاره ۲۸

به دشت ار به شمشیر بگزاردم
ازان به که ماهی بیو باردم