پاره ۳۰

جگر تشنگانند بی‌توشگان
که بیچارگانند و بی‌زاوران