پاره ۳۲

که هرگه که تیره بگرددجهان
بسوزد چو دوزخ شود با دران