پاره ۳۶

لب بخت پیروز را خنده ای
مرا نیز مروای فرخنده ای