پاره ۳۷

میلفنج دشمن، که دشمن یکی
فزونست و دوست ار هزار اندکی