پاره ۳۸

ایا خلعت فاخر از خرمی
همی رفتی و می نوشتی ز می