پاره ۴۱

به خنیاگری نغز آورد روی
که: چیزی که دل خوش کند، آن بگوی