پاره ۴۲

به چشم دلت دید باید جهان
که چشم سر تو نبیند نهان