رباعی شمارهٔ ۲۸۹

رفتم چو نبود بیش از این جای مقام
هرچند به نزدیک تو بودم آرام
کس را به جهان مباد ای سیم‌اندام
رفتن نه به اختیار و بودن نه به کام