رباعی شمارهٔ ۴۳۲

ای شاه گر آنچه می‌توانی نکنی
زین پس بجز از دریغ و آوخ نکنی
اندر رمهٔ خدای گرگ آمد گرگ
هیهات اگر توشان شبانی بکنی