رباعی شمارهٔ ۲۹۰

چیزیست که در تو بیتو جویان ویست
در خاک تو دریست که از کان ویست
مانندهٔ گوی اسب چوگان ویست
آن دارد و آن دارد و آن آن ویست