رباعی شمارهٔ ۸۶۹

از عاشق بدنام بیا ننگ مدار
ورنه برو این مصطبه را تنگ مدار
از دردی خم بجز مرا دنگ مدار
ای خونی خونخواره ز ما چنگ مدار