بیت

با قضا، چیره زبان نتوان بود
که بدوزند، گرت صد دهن است