بیت

دور جهان، خونی خونخوارهاست
محکمهٔ نیک و بد کارهاست