دولت سامانیان و بلعمیان

به وقت دولت سامانیان و بلعمیان
چنین نبود جهان با نهاد و سامان بود