شمارهٔ ۱۳

لاله به غَنجار ، سرخ کرده همه روی
از حسد خوید بر کشید سر از خوید