شمارهٔ ۱۰۳

هزار سال که ضحاک پادشاهی کرد
ازو نماند بجز نام زشت در عالم
اگرچه دولت کسری بسی نماند ولی
به عدل و داد شدش نام در زمانه علم